Add SSB Transaction to Portfolio

Ah - got it! Many thanks!

1 Like